Privacy statement


PRIVACYSTATEMENT
versie september 2023

 

Nijland Cycling BV, kantoorhoudend aan de Telgenweg 12 te (811 CM) Heeten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 38020120, hecht waarde aan uw privacy. Nijland Cycling BV handelt, onder omstandigheden, onder de naam Cargo Cycling, hetgeen in dergelijke gevallen uitdrukkelijk wordt benoemd.

 

Wij houden ons bezig met het ontwikkelen en/of fabriceren van allerlei soorten fietsen. In het kader van onze werkzaamheden komen wij in aanraking met persoonsgegevens. Wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG), worden door ons in acht genomen bij de verwerking van deze gegevens. In het onderhavige statement wordt uitgelegd welke gegevens wij bewaren, voor hoe lang en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen. Het statement is van toepassing op alle gebruikers en klanten van de website en/of diensten van Nijland Cycling BV.

 

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Artikel 4 uit de AVG geeft aan welke informatie er onder het begrip ‘persoonsgegevens’ valt. Het gaat om alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Denk hierbij aan een naam, adres, woonplaats, telefoonnummer of postcode met huisnummer. Ook camerabeelden en/of geluidsopnamen zijn persoonsgegevens in de zin van de AVG. Verder noemt de AVG bijzondere persoonsgegevens, waarbij het gaat om – bijvoorbeeld – ras, godsdienst of medische gegevens. Dit zijn gegevens die extra bescherming verdienen.

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat veelal omdat u een (potentiële) klant van ons bent. U heeft in dit geval persoonsgegevens achtergelaten om met ons in contact te komen c.q. te blijven. Tevens verwerken wij persoonsgegevens van de contactpersonen van onze leveranciers. Tot slot verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer u bij ons solliciteert of werkzaam bent bij Nijland Cycling.

 

 1. Specifieke gevallen waarin persoonsgegevens worden verwerkt
 2. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u het contactformulier op de website heeft ingevuld. De persoonsgegevens die in dit geval worden verwerkt zijn: (voor)naam, telefoonnummer en uw e-mailadres.

Toelichting: om persoonlijk contact te garanderen vragen wij uw naam in het contactformulier. Daarnaast is het noodzakelijk om uw e-mailadres en telefoonnummer te verwerken zodat wij met u in contact kunnen komen. Deze gegevens verwerken wij enkel wanneer u ons hier toestemming voor geeft.

 1. Het is altijd mogelijk om ons een e-mail te sturen. In dat geval verwerken wij in ieder geval uw e-mailadres en uw naam (voor- en/of achternaam).

Toelichting: wanneer u ons een e-mail stuurt, ontvangen wij in ieder geval uw e-mailadres en uw naam. Ook zullen wij mogelijk andere persoonsgegevens die u aan ons meestuurt verwerken. Door het zenden van een e-mail, geeft u ons voor deze verwerking toestemming. Wij raden u aan om alleen de broodnodige informatie, die nodig is om uw vraag te beantwoorden, aan ons toe te zenden. In zijn algemeenheid geldt het volgende: voor alle informatie die u ons toestuurt in een vrij bericht, geeft u – door het op te sturen – toestemming om deze informatie te verwerken.

 1. Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u bij ons solliciteert ofwel wanneer wij met elkaar een arbeidsovereenkomst aangaan. In de sollicitatiefase verwerken wij (mogelijk) de volgende gegevens: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, curriculum vitae, adres, geboortedatum, geslacht, werkervaring, opleidingen en cursussen, gewenste beroepen of werkzaamheden, gegevens over beschikbaarheid en eventueel een kopie van het ID-bewijs.

Toelichting: de bovengenoemde gegevens verwerken wij om uw wensen en kwaliteiten op onze dienstverlening af te stemmen. Wij adviseren u dan ook uitdrukkelijk om niet meer dan de genoemde gegevens te verschaffen.

Indien u met ons een arbeidsovereenkomst aangaat, zullen wij nog een aantal gegevens verwerken. Wij verwerken dan bijvoorbeeld: uw nationaliteit, ID-bewijs, geboorteplaats, burgerservicenummer, bankrekeningnummer en huwelijkse staat.

Toelichting: wij verwerken deze gegevens omdat e.e.a. noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst.

 1. Indien u telefonisch contact met ons opneemt, kunnen wij het gesprek opnemen voor trainings-, analyse- en kwaliteitsverbeteringsdoeleinden. Verbetering van onze dienstverlening zien wij als een gerechtvaardigde grond om gegevens te verwerken.

 

 1. Welke gegevens delen wij met derden?

Wij verstrekken zonder toestemming uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit vereist is op grond van een wettelijke bepaling of als wij bepalen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is. Indien wij het noodzakelijk achten om uw persoonsgegevens te delen met een derde partij, dragen wij er zorg voor dat er nooit meer gegevens worden gedeeld dan in de specifieke situatie noodzakelijk is.

 

 1. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens zorgvuldig en niet langer dan volgens de wettelijke bewaartermijnen mag, dan wel – bij het ontbreken van wettelijke bewaartermijnen – niet langer dan noodzakelijk.

 

 1. Hoe beschermen en beveiligen wij uw persoonsgegevens?

We zetten ons in om de meest passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om de aanwezige persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, diefstal en/of verlies.

 

Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen bevoegde medewerkers van Nijland Cycling uw gegevens mogen inzien. Deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren en hebben een geheimhoudingsverplichting ten aanzien van uw persoonsgegevens. Indien gegevens zijn verstrekt aan derden dan hebben zij een verwerkingsovereenkomst getekend, waarin staat waarvoor de gegevens ontvangen, mogen verwerken en hoe ze ermee om moeten gaan.

 

 1. Wat zijn uw rechten?

Ten aanzien van onze verwerking van persoonsgegevens heeft u verschillende rechten:

 • Recht op informatie c.q. inzage. U kunt altijd bij ons vragen welke gegevens wij van u hebben verwerkt. U kunt ons tevens vragen om persoonsgegevens aan te passen, te wissen of over te dragen.
 • Recht op wijzigen en verwijderen. U heeft het recht om persoonsgegevens te laten wijzigen of te verwijderen indien de gegevens niet juist zijn. Dit kan ook wanneer verwerking niet langer gerechtvaardigd is. Hier kunnen wettelijke uitzonderingen op bestaan, waardoor wij een dergelijk verzoek kunnen weigeren.
 • Recht op beperking. Onder omstandigheden kunt u ons verzoeken om tijdelijk te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan als u een wijziging hebt ingediend of als uw gegevens eigenlijk gewist moeten worden, maar u dit niet wilt of wanneer wij uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u wel, bijvoorbeeld voor de voorbereiding op een rechtszaak.
 • Recht op bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt dit doen bij alle verwerkingen waarvoor u geen toestemming hebt gegevens ofwel wanneer wij niet voldoen aan onze wettelijke verplichting (AVG). In overige gevallen kunt u ook bezwaar maken, maar mogen wij toch tot verwerking overgaan indien sprake is van een gerechtvaardigd belang.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben gekregen zelf op te vragen. Wij sturen u deze gegevens dan zo spoedig mogelijk digitaal op.

 

Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten geldt het volgende. U kunt gratis gebruik maken van uw rechten en kunt dit doen door een e-mail te zenden aan info@nijland.com. Indien wij oordelen dat er misbruik wordt gemaakt van het recht op inzage, brengen wij de daardoor gemaakte kosten in rekening.  Op een aan ons gedaan verzoek trachten wij binnen een maand inhoudelijk te reageren. Wij kunnen uw verzoek afwijzen, maar dat zal dan altijd gemotiveerd gebeuren. Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u het altijd voorleggen aan een bevoegd rechter.

 

 1. Datalek

Ondanks de genomen en de blijvend te nemen maatregelen, kan het voorkomen dat anderen onrechtmatig aan uw persoonsgegevens komen voor oneigenlijke doeleinden. In deze situatie is er sprake van een datalek. Wij verzoeken u dringend om hiervan melding te maken via info@nijland.com zodat wij direct actie kunnen ondernemen. Bij een melding worden zo min mogelijk persoonsgegevens van u gevraagd. De gegevens die wij verwerken, verwerken wij om de melding te verifiëren, te onderzoeken en eventueel de uitkomst aan u te vermelden.

 

 1. Wijzigingen

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in dit privacystatement. De meest actuele versie kunt u vinden op onze website (https://www.nijland.com/).